Logo Achterstallige huur

Achterstallige Huur

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Achterstallige huur: Bricks Advocaten de handelsbenaming van Advocaat Ruben Volckaert BV, KBO nr. 0662.672.920, met maatschappelijke zetel te Hundelgemsesteenweg 1246, 9820 Merelbeke.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede verenigingen.

Cliënt: overkoepelende term voor alle cliënten van Achterstallige huur ongeacht deze een Consument of een Onderneming uitmaakt.

Partijen: Cliënt en Achterstallige huur.

Diensten: de Diensten die Achterstallige huur aan haar Cliënten levert, meer in het bijzonder de invordering van achterstallige huur.

2. De Overeenkomst

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op de Diensten die Achterstallige huur aan haar Cliënten ter beschikking stelt via de website www.achterstalligehuur.be en door hem aan te stellen medewerkers respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Achterstallige huur aansprakelijk zou kunnen zijn.

De Cliënt geeft bij aanvaarding van de Algemene voorwaarden via de website www.achterstalligehuur.be Achterstallige huur uitdrukkelijk mandaat om de Diensten aan te vatten, meer in het bijzonder de invordering van achterstallige huur.

De Cliënt zal aan Achterstallige huur alle relevante gegevens te verstrekken, waaronder (niet-limitatief):

· Gegevens ter identificatie van de verhuurder/ huurder:

Ingeval de verhuurder/huurder een rechtspersoon is: rechtsvorm en naam vennootschap, maatschappelijke zetel, BTW nummer, naam en hoedanigheid vertegenwoordiger;

Ingeval de verhuurder/huurder een natuurlijke persoon is: naam en voornaam, rijksregisternummer, adres;

· Adres huurpand

· Datum van sluiten huurovereenkomst en huurperiode

· Huurprijs en achterstal

· Rekeningnummer verhuurder

De Cliënt zal in eer en geweten correct en waarheidsgetrouw de relevante gegevens verstrekken en zij is verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De Cliënt verbindt zich er toe op eerste verzoek van Achterstallige huur bijkomende informatie te verstrekken of enige wijziging van de verstrekte informatie onverwijld aan Achterstallige huur te melden. Indien de Cliënt weigert om deze bijkomende informatie te verstrekken, is Achterstallige huur gerechtigd haar Diensten eenzijdig stop te zetten, zonder dat de klant hiervoor enig verhaal kan instellen lastens Achterstallige huur.

Achterstallige huur behoudt zich het recht voor om alle gegevens van de Cliënt en gegevens van de tegenpartij te wijzigen indien ze vermoedt dat het om materiële vergissingen gaat.

3. De prijs

De Diensten van Achterstallige huur bestaan uit drie luiken waarvoor telkens een afzonderlijke forfaitaire vergoeding is verschuldigd:

· “Persoonlijke ingebrekestelling”: gratis

· “Ingebrekestelling door onze advocaten”: 40 euro exclusief BTW

· “Procedure voor de rechtbank”: 600,00 euro exclusief BTW en de toegekende

rechtsplegingsvergoeding conform het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007;

Bovenvermelde forfaitaire prijzen zijn niet toepassing indien het gebouw ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, of indien het gebouw feitelijk ongeschikt en/of onbewoonbaar is of indien een onderzoek naar de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid lopende is . In voor vermelde gevallen zal aan een uurtarief worden aangerekend van 125,00 euro per uur exclusief BTW.

In de fase “Ingebrekestelling door onze advocaten” zullen geen intresten worden aangerekend, de intresten zullen worden aangerekend vanaf de fase “Procedure voor de rechtbank”.

4. Klachtenbehandeling

Elke klacht of betwisting van welke aard ook moet op straffe van verval van het recht van betwisting door de Cliënt schriftelijk worden gemeld aan Achterstallige huur per E-mail op info@achterstalligehuur.be uiterlijk binnen de vijf dagen volgend op de dag waarop de Cliënt er kennis heeft van gekregen of geacht wordt er kennis van te hebben gekregen. Achterstallige huur tracht uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht de Cliënt een formeel antwoord en oplossing voor te stellen.

5. Aansprakelijkheid

Achterstallige huur is voor zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij SE Amlin Insurance, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel (als hoofdverzekeraar) en Zurich Insurance plc, Belgium Branch met maatschappelijke zetel Da Vincilaan 5 te 1930 Zaventem en NV KBC Verzekeringen met maatschappelijke zetel te Professor R. Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven (als medeverzekeraars) via een collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten”, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies:

Waarborg: € 2.500.000 euro per schadegeval

Indien de uitvoering van de Diensten tot aansprakelijkheid zou lijden, is de burgerlijke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals weergegeven onder artikel 5.1.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in artikel 5.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Achterstallige huur ten aanzien van de Cliënt beperkt tot drie maal het door Achterstallige huur in desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en door de Cliënt betaalde bedrag, met een maximum van € 15.000,00.

Achterstallige huur is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in art. 2.1 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Achterstallige huur voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de Cliënt bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

6. Privacy policy

Achterstallige verbindt zich ertoe alle persoonlijke gegevens die de Cliënt haar verstrekt met de grootste zorg en in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 na met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens van de Klant zullen uitsluitend worden gebruikt om communicaties van de Verkoper toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van de Overeenkomst op afstand mogelijk te maken.

Indien de Cliënt hiermee voorafgaandelijk expliciet instemt, kan de Verkoper hem tevens commerciële boodschappen versturen. De Klant kan steeds de Verkoper meedelen, via eenvoudige kennisgeving, dat hij geen verdere commerciële boodschappen wenst te ontvangen.

De Cliënt die de Algemene voorwaarden aanvaardt, stemt er tevens mee in dat Achterstallige huur zijn gegevens bewaart en dat Achterstallige huur hem commerciële boodschappen kan sturen.

De Cliënt kan zijn gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat de Verkoper zijn gegevens niet verder gebruikt.

7. Wijzigingen

Achterstallige huur behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met in begrip van deze Algemene voorwaarden en de disclaimer en de andere verklaringen, te allen tijde te wijzigen zonder hierover nadere melding te moeten maken. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie gewijzigd is.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Algemene Voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Cliënt worden beheerst door het Belgisch recht.

Behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen zijn Vredegerechten en de rechtbanken van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, bevoegd.